Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.bigoutlet.bg

Използването на този сайт и заявяването на поръчка чрез него се счита за съгласие с долупосочените условия. Ако НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тези условия, моля не поръчвайте чрез този сайт.“Стойчев и синове“ ООД си запазва правото да променя условията без предварително известие,по всяко време, като променените условия ще бъдат публикувани в

I. Общи условия за ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

www.bigoutlet.bg

• “www.bigoutlet.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на фирмата собственик-„Стойчев и синове“ ООД,с адрес на управление гр.Пловдив,бул. Коматевско шосе 72,BG 115173297,ТД НАП гр.Пловдив.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от „Стойчев и синове“ ООД.
• „Стойчев и синове“ ООД има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта без предварително известие,по всяко време , без предварително уведомяване

• При липса на наличност в склада на сайта от заявена стока „Стойчев и синове“ ООД чрез “www.bigoutlet.bg”, в рамките на 4 работни дни след получаване на заявлението за покупка е длъжен да уведоми Клиента за изчерпването й чрез електронния адрес или на телефон на Клиента.
•Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната стока.

•Всяко намаление на цените се осъществява като се поставя новата цена под старата цена,като старата се обозначава с надпис „Стара цена“.

• При подаден неверен или грешен адрес, лице за контакти или телефон в заявката от страна на Клиента,“Стойчев и синове“ ООД чрез “www.bigoutlet.bg” не се счита за задължен за каквото и да е обвързване за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Стойчев и синове“ ООД чрез “www.bigoutlet.bg” на правилно и потвърдено от клиента заявлението за покупка на посочения телефон или електронен адрес.

• „Стойчев и синове“ ООД чрез “www.bigoutlet.bg” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да достави на Клиента поръчаната стока.
• „Стойчев и синове“ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.bigoutlet.bg”.
• „Стойчев и синове“ ООД не гарантира пълното съответствие на изложените в сайта артикули и наличните в магазинната си мрежа.
• „Стойчев и синове“ ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са разлики на цените и дизайна между продуктите в магазините и сайта

• Информацията,публикувана в сайта относно размери и съответствия е ориентировъчна.“Стойчев и синове“ ООД допуска разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
• Всички доставки се извършват чрез куриерска служба – „Еконт Експрес ”/ справка за „Еконт Експрес” може да направите на www.econt.com/
II. Права и задължения на страните
1. „Стойчев и синове“ ООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока,но не повече от 7 работни дни.
• всеки артикул се проверява за техническа изправност преди изпращане на Клиента.

• „Стойчев и синове“ ООД гарантира,продуктите,предлагани в сайта са фабрично нови.
•Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса,от който е бил изпратен продукта.Като продуктът не трябва да бъде с нарушен външен вид и да не бъде ползван.
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката,цената на доставката и да осигури достъп за получаване на стоката според указаните условия
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес „Стойчев и синове“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
•при транспортирането стоката е повредена
•при условията на чл.69,ал3 от ЗЗППТ
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул от първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено или по мейл или устно , по телефон, в срок не по-дълъг от 7 работни дни .
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „Стойчев и синове“ ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката.
• клиентът съгласува с представител на „Стойчев и синове“ ООД адреса, на който „Стойчев и синове“ ООД желае да получи обратно стоката
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Стойчев и синове“ ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта ,ако е била издадена такава
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на „Стойчев и синове“ ООД адрес.
„Стойчев и синове“ ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни
• „Стойчев и синове“ ООД чрез “www.bigoutlet.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка,като това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Стойчев и синове“ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ „Стойчев и синове“ ООД чрез www.bigoutlet.bg”.Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията
• „Стойчев и синове“ ООД чрез „www.bigoutlet.bg” се задължава да не разкрива лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според законодателството са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• „Стойчев и синове“ ООД чрез www.bigoutlet.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност
• „Стойчев и синове“ ООД чрез www.bigoutlet.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и др.
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля и ако съгласие не бьде постигнато ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Стойчев и синове“ ООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Фирма „Стойчев и синове“ ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранцията,
предвидена според бьлгарското законодателство и в частност Закона за защита на потребителя.
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лошо съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента
3. При използване на некачествени и неоригинални материали за поддрьжка.

VIII. Допълнителни условия:
1. „Стойчев и синове“ ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля,не попьлвайте заявка за покупка! И не използвайте сайта!